Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer:

Schoonheidssalon Wagenaar

Pa Verkuyllaan 20
1171EE Badhoevedorp
(020) 6117582
info@schoonheidssalonwagenaar.nl
BTW-nr: NL001495560B44
KvK-nummer:  33161374

Rekeningnummer: NL08INGB0003412433

Schoonheidssalon Wagenaar is aangesloten bij de ANBOS, de Algemene Nederlandse Brancheorganisatie voor de Schoonheidsverzorging.

Artikel 2 – Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke transactie die tot stand is gekomen tussen ondernemer en consument via de webshop www.schoonheidssalonwagenaar.nl.
De tekst van deze algemene voorwaarden wordt aan de consument ter inzage beschikbaar gesteld alvorens de overeenkomst via deze website of webshop wordt gesloten. Op verzoek van de consument kunnen deze algemene voorwaarden ook worden verstuurd per e-mail of per post.

Artikel 3 – De overeenkomst:

De overeenkomst komt tot stand op het moment van betaling van de consument van het aanbod, met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel.

De ondernemer bevestigt de betaling van de consument per e-mail. Tot het moment van deze bevestiging van de aanvaarding door de ondernemer, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

De ondernemer treft passende technische maatregelen om te zorgen voor een veilige webomgeving en een veilige overdracht van data en betalingen.

Bij aankoop van een product of dienst door de consument stelt de ondernemer digitaal de volgende informatie ter beschikking:

De contactgegevens van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

Prijs inclusief belastingen;

Kosten van aflevering indien van toepassing;

Wijze van aflevering

De ondernemer kan zich binnen de grenzen van de wet op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen of dat er sprake is van andere feiten die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd de bestelling te weigeren of bijzondere voorwaarden te verbinden aan de uitvoering.

Artikel 4 – Het aanbod:

Als voor het aanbod een beperkte geldigheidsduur geldt of onder bijzondere voorwaarden geschiedt, dan wordt dit uitdrukkelijk door de ondernemer vermeld.

Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, zodat de consument deze goed kan beoordelen. Indien afbeeldingen worden gebruikt, dan zijn dit waarheidsgetrouwe afbeeldingen van het aanbod.

Vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een consument direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden de ondernemer niet.

Artikel 5 – De prijs:

Alle prijzen van aangeboden producten of diensten zijn prijzen inclusief BTW. Indien er sprake is van verpakkings-, verzend- of andere bijkomende kosten, dan worden deze duidelijk bij het aanbod vermeld.

De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden gedurende de transactie tussen ondernemer en consument niet veranderd als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven of andere wijzigingen.

Artikel 6 – Betaling:

De door de consument verschuldigde bedragen dienen, tenzij anders is overeengekomen, te worden voldaan voorafgaand aan bezorging van het goed.

Er kan worden betaald met iDeal. Hiervoor maken wij gebruik van betalingsmaatschappij Mollie. Desgewenst kan het verschuldigde bedrag ook worden voldaan via een overschrijving aan Schoonheidssalon Wagenaar, IBAN NL08INGB0003412433 o.v.v. het ordernummer.

Artikel 7 – Herroepingsrecht bij levering van producten:

De consument heeft tot en met veertien dagen vanaf de dag van ontvangst van het product de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van redenen. Deze termijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de consument de goederen in ontvangst heeft genomen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument dat schriftelijk laten weten aan de ondernemer per post of via een e-mail aan info@schoonheidssalonwagenaar.nl.

Als de consument van het herroepingsrecht gebruik wil maken, dan dient het product nog in de originele verpakking, ongeopend en onbeschadigd te zijn. De consument zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, volgens de door de ondernemer aangegeven redelijke en duidelijke instructies.

Consument kan ook gebruik maken van dit herroepingsrecht indien na opening van het product blijkt dat er sprake is van een ondeugdelijke kwaliteit. De consument zal deze gebreken maximaal veertien dagen na ontvangst van het product schriftelijk of per e-mail kenbaar maken bij ondernemer. Ondernemer zal vervolgens contact opnemen met consument om instructies voor de retourname te verstrekken.

Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping:

Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor diens rekening.

Bij herroeping betaalt de ondernemer het aankoopbedrag terug aan de consument. Dit gebeurt uiterlijk 14 dagen nadat de consument schriftelijk  heeft aangegeven van het herroepingsrecht gebruik te willen maken en de goederen ongedeerd en in originele verpakking aan ondernemer heft geretourneerd.

Indien consument verzendkosten voor de retourzending heeft betaald, dan worden deze alleen door ondernemer terugbetaald indien één of meerdere producen uit de zending beschadigd, verkeerd of anderszins niet correct zijn geleverd. Indien consument de producten om een andere reden retourneert, dan zijn de verzendkosten voor de retourzending voor eigen rekening.

Artikel 9 – Levering en uitvoering:

Bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten, zal de ondernemer de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.

Indien levering van een besteld product blijvend onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om consument naar volle tevredenheid te compenseren, hetzij door een vervangend vergelijkbaar artikel beschikbaar te stellen, hetzij door het betaalde bedrag terug te betalen. Hierover zal voorafgaand met de consument contact worden opgenomen en onderlinge overeenstemming worden bereikt.

Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken berust het risico van vermissing en/of beschadiging van producten tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer.

Het adres dat de consument aan de ondernemer heeft medegedeeld geldt als plaats van levering.

De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien sprake is van vertraging bij de bezorging, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen een week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In een dergelijk geval heeft een consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In dat geval zal ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 10 – Garantie:

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling kan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer ten opzichte van de consument heeft op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand niet beperken of terzijde stellen.

Artikel 11 –Conformiteit:

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 12 – Klachtenregeling:

Consument heeft tot en met veertien dagen vanaf de dag van ontvangst van het product de mogelijkheid klachten over de uitvoering van de overeenkomst volledig en duidelijk omschreven in te dienen bij de ondernemer.

De ondernemer zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen:

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden ingezien en opgeslagen.

Artikel 14 – Wijziging van de algemene voorwaarden:

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze op de juiste wijze zijn gepubliceerd. Deze wijzigingen moeten de consument ter inzage zijn aangeboden.

Artikel 15 – Toepasselijk Recht:

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.